header-main-forhighres-left
header-main-forhighres-right
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje.

Klantenservice

Algenene Voorwaarden voor Zakelijke Klanten


Klik hier om de algemene voorwaarden voor zakelijke klanten te downloaden.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

’Salland’: de besloten vennootschap ‘Salland Computers B.V.’, gevestigd aan het adres Lubeckstraat 5 te Deventer (7418 EK) die onder meer handelt onder de handelsnaam: Salland Computers;
’Klant’: een persoon die handelt in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf met wie Salland een Overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat;
’Dienst(en)’: de ingevolge de tussen Salland en de Klant gesloten overeenkomst door Salland te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen;
’Aanbod’: elk door Salland aan de Klant via electronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een Overeenkomst;
’Overeenkomst’: elke tussen Salland en een Klant gemaakte afspraak op grond waarvan Salland gehouden is één of meer Diensten te leveren;
’Algemene Voorwaarden’: de onderhavige door Salland gehanteerde algemene voorwaarden;
’Code’: een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andere code die door een Klant wordt gebruikt om zich te identificeren en in te loggen;
RMA nummer: een combinatie van letters en/of  cijfers die door Salland wordt afgegeven aan de Klant om retourzendingen terug te kunnen sturen en/of te identificeren.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming –alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen Salland en de Klant te sluiten en/of gesloten Overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.

2.2
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Salland en de Klant zijn overeengekomen.

2.3
Ingeval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 Opdracht

3.1
De Klant is ten opzichte van Salland volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Klant.

3.2
Bij het plaatsen van een opdracht bij Salland dient de Klant zichzelf te identificeren en wordt de Klant door Salland geïdentificeerd, door het gebruik van een Code. Salland kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste Code echter niet garanderen en kan hiervoor door de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Salland is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.3
Salland is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Code van een Klant. Salland is bijgevolg gerechtigd om aan de Klant wiens Code werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze Klant betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Code. De Klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door de Klant gekozen Code.

3.4
In geval van verlies of misbruik van de Code ten gevolge waarvan Salland schade lijdt, dient de Klant Salland hiervoor schadeloos te stellen. In het bijzonder dient de Klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Code, Salland onmiddellijk nadat de Klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming van een overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door Salland verstrekte prijslijsten enz. zijn aan wijziging onderhevig en gelden niet als offerte.

4.2 Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4.3 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Salland de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te kennen geven is gegeven dat Salland de opdracht heeft geaccepteerd.

4.4 De orderbevestiging van Salland is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst.

Artikel 5 Prijs

5.1 Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: inclusief BTW, in Euro’s en exclusief vracht, montage, installatie, heffingen, in bedrijfsstelling en instructies als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Salland gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Salland al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Klant wel het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Betaling
De betaling dient te geschieden door een wijze zoals door Salland aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Betalingen door de Klant zullen allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 7 Levering

7.1 Kosten
Salland levert af magazijn Deventer, inclusief verpakking voorzover het geen bulk/OEM artikel betreft. Verzendkosten komen voor rekening van de Klant.

7.2 Deellevering
Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door Salland aan de Klant per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

7.3 Verpakking
Salland heeft generlei verplichting jegens de Klant tot terugname van verpakkingen.

7.4 Leveringstermijnen, overmacht
Leveringstermijnen zijn indicatief en vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door Salland aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan Salland door haar leveranciers en producenten. Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door Salland wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan Salland (waaronder in het bijzonder oorlog, oorlogsachtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij Salland, haar leveranciers of haar onderaannemers, geven Salland het recht de levering respectievelijk dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de Klant zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De Klant heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering.

Salland heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijk levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming.

7.5 Gebreken, transportschade
De Klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade Salland binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de Klant, totdat zij door een deskundige van Salland beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door Salland geaccepteerd.

7.6 Annulering
De Klant kan geheel naar eigen inzicht de overeenkomst wijzigen of ontbinden, tot aan het moment van levering. Salland brengt hiervoor geen kosten in rekening en zal het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Systemen welke door ons geassembleerd moeten worden alsmede speciaal bestelde producten kunnen geannuleerd worden tot op het moment dat deze geassembleerd worden of doorbesteld zijn.

Artikel 8 Verzending en overdracht van risico
Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant.

Artikel 9 Betaling, vertraging in de betaling

9.1 Betaling
Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dienen de facturen binnen 14 dagen te worden voldaan, gerekend vanaf de datum waarop Salland de bestelling schriftelijk danwel via e-mail heeft bevestigd. De Klant is gehouden de door hem verrichte betalingen steeds in mindering te brengen op zijn oudste schuld. Alle door de Klant andersluidende bepalingen zijn nietig. Voor zover reeds kosten en rente zijn ontstaan, dient de Klant zijn betaling vooreerst op de kosten, dan de rente en tenslotte op de hoofdsom in mindering te brengen. Een betaling wordt niet eerder als voldaan aangemerkt dan wanneer wij over die betaling kunnen beschikken. Wissels worden niet geaccepteerd. De Klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

9.2 Vertraging in de betaling
In geval van schuldenaarsverzuim brengt Salland meteen na het ontstaan daarvan 2% rente in rekening. Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, respectievelijk daarmede in verzuim geraakt, een door hem afgegeven betaalmiddel geweigerd wordt of wanneer Salland andere omstandigheden ter ore komen welke zijn kredietwaardigheid twijfelachtig maken, heeft Salland het recht de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Een retentierecht van de Klant of de compensatie van de Klant met tegenvorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de Klant niet door Salland betwist wordt of rechtsgeldig is.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
Tot aan de voldoening van alle vorderingen van Salland op Klant, wordt Salland de volgende bescherming geboden: Salland behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking.

Indien de (mede-) eigendom van Salland door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op Salland overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van Salland.

Het is de Klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de Klant Salland daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van Salland te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop Salland eigendomsvoorbehoud rust dient Salland onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de Klant welke in strijd zijn met de overeenkomst heeft Salland het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de Klant verplicht tot afgifte.

Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud van Salland, evenals de verpanding door Salland van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De Klant is gehouden Salland ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de Klant uit wederverkoop van de door Salland aan de Klant geleverde maar nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan Salland overgedragen.

In geval de goederen door de Klant verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke geen eigendom zijn van Salland, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door Salland geleverde goederen. De Klant is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens Salland nakomt.

Artikel 11 Software
Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld Cd-rom) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de Klant uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De Klant, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren.

Artikel 12 Garantie
Salland staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

12.1 Garantie
Salland geeft op producten één jaar garantie aan Klant, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. Op accu's en batterijen geeft Salland zes maanden garantie. Op refurbished en recertified producten alsmede demomodellen geeft Salland drie maanden garantie, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

12.2 Garantie op samengevoegde producten/onderdelen en verbruiksgoederen
Salland verleent geen garantie op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners, papier, batterijen, e.d.), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

12.3 Garantie op basis van carry-in
De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Salland op te geven adres. De producten dienen geretourneerd te worden in de onbeschadigde, originele verpakking vrij van labels, stickers, e.d. en inclusief alle meegeleverde accessoires zoals kabels, drivers, programmatuur en handleidingen.

12.4 RMA nummer
Retourzendingen van defecten danwel zendingen worden in beginsel uitgesloten en niet door Salland geaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met onze vooraf gegeven toestemming middels een geautoriseerd RMA nummer en, voor zover van toepassing, met door Salland in rekening gebrachte onderzoekskosten danwel reparatiekosten.

12.5 Garantie op reparatie
Op reparaties geeft Salland drie maanden garantie of de resterende oorspronkelijke garantietermijn, net welke termijn langer is in het voordeel van Klant.

12.6 Informatie op magnetische informatiedragers
Salland is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie op magnetische informatiedragers tijdens reparatiewerkzaamheden verricht door of namens Salland, noch voor het verlies van informatie op geleverde magnetische informatiedragers veroorzaakt door defecten of mankementen van welke aard dan ook.

12.7 Eigendomsoverdracht
Indien de afnemer aan Salland een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afnemer heeft de afgegeven zaak binnen drie maanden na de afgiftedatum niet afgehaald, eventueel tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, dan wordt de afnemer geacht afstand te hebben genomen van de ter reparatie afgegeven zaak ten behoeve van Salland De afnemer zal alsdan Salland vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
Verdere aanspraken van de Klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Salland.

Iedere aansprakelijkheid van Salland wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade. Alle aanspraken op schadevergoeding zijn in ieder geval beperkt tot de waarde van de order met een maximum van € 22.000,- of beperkt tot de schade welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Salland is gedekt en door de verzekering wordt uitgekeerd.

De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.

Artikel 14 Adviezen, aanwijzingen en informatie
Salland sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van de door Salland geleverde goederen wordt gegeven.

Artikel 15 Intellectuele eigendom
Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd het eigendom van Salland of eigendom van de leverancier(s) van Salland. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden deze intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins  aan te passen. Pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland is het de Klant toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de Klant het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn Klanten te verbinden.

Artikel 16 Bescherming persoonsgegevens
Salland deelt de Klant hierbij mede dat zij de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 17 Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle tussen Salland en de Klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle of de in de woonplaats van de Klant bevoegde rechter, naar keuze van Salland, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Deventer de plaats van nakoming. Salland behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Salland.eu maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Producten per merk